L. Jarošienės veikla

Projektai, parodos, konferencijos, seminarai, konkursai

2015 m.

- pranešimas ,,Mąstymo žemėlapių taikymas mokyklos logopedo darbe” respublikinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje ,,Specialiojo ugdymo strategijų įgyvendinimas mokyklose: problemos, sprendimai, priemonės” Šiauliuose,

- pranešimas ,,Akademinių ir socialinių pasiekimų   gerinimas, įtraukiant SPM šeimą į įvairias mokyklos bendruomenės veiklas” tarptautinėje eTwinning konferencijoje Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje,

- pranešimas ,,Inovatyvios aplinkos kūrimas ugdant SUP vaikų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas”seminare Kaune.

- kartu su Kauno ir Panevėžio specialistėmis organizuota respublikinė kalbinė kompiuterinė viktorinė ir parengti dalyvavimui ugdytiniai,

- su   ugdytiniu dalyvauta Kauno miesto poezijos skaitovų sąskrydyje ,,Vaikystės sparnai-2015”

- su  ugdytiniais dalyvavauta respublikiniame edukaciniame projekte „Rašytojų klubas“ Marijampolės Multicentre.

- parengti. mokiniai dalyvavimui kalbos viktorinoje „Pakalbėkime susėdę...“ Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje.

   2016 m.

- pranešimas ,,Ugdome ir auginame kitaip” respublikiniame specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių edukaciniame projekte ,,Rašytojų klubas” Marijampolėje,

- pranešimas ,,Kūrybiškas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir jų kūrybiškumo ugdymas” respublikinėje konferencijoje ,,Aš taip pat kuriu pasaulį” Kaune,

- pranešimas ,,Gamtos ir kūrybos sintezė projektinėje veikloje” XVII-oje respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje ,,Gamta ir mes” Kėdainiuose,

- pranešimas ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kalbinių ir kūrybinių kompetencijų ugdymas projektinėje veikloje” respublikinėje konferencijoje ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys šiandienos mokykloje” Kėdainiuose,

- pranešimas ,,Sisteminis požiūris į SUP mokinių sėkmingą įtraukųjį ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose” respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Kaip užtikrinsime mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sėkmingą įtraukį mokykloje?” Kaune,

- pranešimas ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių motyvacijos ir savivertės kėlimas dalyvaujant projektinėse veiklose“ pedagogų, dirbančių su specialiųjų poreikių mokiniais, respublikinėje konferencijoje „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys šiandienos mokykloje“   Kėdainiuose,

- pranešimas ,,Logopedinės pagalbos teikimas vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų” respublikinėje konferencijoje  ,,Kaip sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų” Kaune,

- pranešimas ,,Ir aš galiu” respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ypatingas vaikas: kartu kelyje į sėkmę“ Pasvalyje,

- pranešimas „Specialiųjų poreikių mokinių socialumo ir kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose“ tarptautinėje praktinėje - metodinėje pradinio ir specialiojo ugdymo  konferencijoje „Bendradarbiavimas: mokykla, šeima, visuomenė“ Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje,

- pranešimas ,,Skaitymo įgūdžių sudarymas priešmokykliniame amžiuje” forume ,,Skaitymo sutrikimų prevencija ikimokykliniame amžiuje” Kaune,

- pranešimas ,,SUP mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas” Kauno miesto specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybiškumo ugdymo renginyje „Piešiu eilėraštį

- parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Kaip užtikrinsime mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sėkmingą įtraukį mokykloje” ir pagal programą pravestas seminaras,

- parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Skaitymo ir rašymo sutrikimai: priežastys ir įveikimo būdai” ir pravestas seminaras,

- parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Kėdainių krašto kultūrinio paveldo pažinimas” ir pravestas seminaras,

- su  ugdytiniais dalyvauta kūrybiškumo ugdymo renginyje „Piešiu eilėraštį”

- su  ugdytiniu  dalyvauta edukaciniame projekte „Rašytojų klubas“, Marijampolės Multicentre,

- su  ugdytiniais dalyvauta Šiaulių Universiteto organizuotoje kūrybinių darbų parodoje ,,Augu su knyga”,

- parengti ugdytiniai dalyvavimui kalbos viktorinoje „Pakalbėkime susėdę...“, Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje,

-  su ugdytiniais dalyvauta Pasvalio Suaugusiųjų švietimo skyriaus organizuotame virtualiame kūrybiniame konkurse ,,Parašysiu Tau laiškutį”,

- organizuotas ir pravestas Kauno m. ir rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių vaikų sąskrydis,,Ir aš galiu”. 

2017 m.

- pranešimas ,,Rašymo ir skaitymo sutrikimų samprata, atsiradimo prielaidos ir atpažinimas” respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų forume Jonavoje,

- pranešimas ,,Komandinio darbo svarba dirbant su SUP vaikais” seminare ,,Specialiųjų poreikių vaikų įtraukiojo ugdymo praktiniai aspektai” Kaune,

- parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Kultūrinio paveldo pažinimas Biržų krašte” ir pravestas seminaras,

- su ugdytiniais dalyvauta Pasvalio Suaugusiųjų švietimo skyriaus organizuotame virtualiame kūrybiniame konkurse ,,Tu man esi viena”

- parengta ugdytinė dalyvavimui projekte ,,Aš draugauju su knyga”, vykusiame Kauno Veršvų gimnazijoje,

- organizuotas ir pravestas Kauno m. ir rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių vaikų sąskrydis ,,Ir aš galiu”,  

- organizuotas ir pravestas virtualus respublikinis specialiųjų poreikių mokinių meninės raiškos konkursas ,,Seku seku pasaką” virtualioje erdvėje http//paroda.jimdo.com

 Parengtos metodinės rekomendacijos:

Jei norite, kad jūsų mažylis taisyklingai ir sklandžiai kalbėtų“ (I ir II dalys)

„Garso  Š tarimo mokymas“,

„Kai šalia jūsų neprigirdintysis”,

„Garso L tarimo mokymas“,

„Girdimojo suvokimo lavinimas”,

„Garso R tarimo mokymas“,

„Smulkiosios motorikos lavinimas“

„Garso Ž tarimo mokymas“

„Garso s įtvirtinimas rišliojoje kalboje”,

„Garsų K-T diferencijacija“,

„Garso k įtvirtinimas rišliojoje kalboje”, 

„Garsų P-B diferencijacija“