V. Katinienės veikla

Projektai

2010/12m. dalyvauta projekte “Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra” (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004) ir įgyta teisė vadintis SPPC specialiojo ugdymo konsultante. Projekto metu praktinės žinios tobulintos Didžiojoje Britanijoje, Danijoje ir Olandijoje.

2013/14 m. dalyvauja tęstiniame projekte

2014 m. dalyvavo projekte „Švietimo portalo „E. mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme“

Leidiniai: išleistos 3 knygutės ir įgarsinta mokomoji priemonė:

„Jei vaikas nekalba“ (Kaunas, 1996),

„Parenkime vaikus mokyklai. Garsų š ir ž tarimas“ (Kaunas, 2001).

„Mamos mokykla“ (Kaunas, 2018) (plačiau)  

Parengta  įgarsinta mokomoji  metodinė  priemonė  „Mokaus(si) kalbėti“, skirta nekalbantiems vaikams ir suaugusiesiems. (2014) (plačiau)

 

Parengtos metodinės rekomendacijos:

„Garso S tarimo mokymas“,

„Garso S įtvirtinimas rišlioje kalboje“,

„Garsų S-Š diferencijavimas“,

„Garsų C ir DZ tarimo mokymas“,

„Garso K tarimo mokymas“,

„Garsų K-T diferencijavimas“,

„Garsų Č ir DŽ tarimo mokymas“,

„Garso L tarimo mokymas“,

„Garso L įtvirtinimas rišlioje kalboje“,

„Garso R tarimo mokymas“,

„Garso R įtvirtinimas rišlioje kalboje“,

„Garsų P-B diferencijavimas“,

„Smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas“.

Straipsniai spaudoje:

Straipsnis „Mikčiojimas gali būti ištaisomas“ (Žurnalas „Mažylis“, 2012 m. Nr. 05, 10-12 psl.)

Straipsnis „Trimetukas vis dar tyli“ (Žurnalas „Mažylis“, 2012 m. Nr. 07, 28-29 psl.)

Straipsnis „Mikčiojimas - ne pasaulio pabaiga“ (Žurnalas „Natūralioji medicina“, 2012 m. nr. 09)

Straipsnis „Ar galima įveikti mikčiojimą“ (Žurnalas „Savaitė“, 2014 Nr. 5, 32 psl.)

Straipsnis „Meška eiti į mišką (žurnalas „Mažylis“, 2014 m. Nr. 04, 41-42 psl.)

Straipsnis „Kompiuteris ir kalba“ (žurnalas „Mažylis“, 2015 m. Nr. 02, 60-61 psl.)

Straipsnis „Vaikas nekalba (žurnalas „Tavo vaikas“, 2015 m. Nr. 11, 58-60 psl.)

Straipsnis SOS: mano vaikas nekalba (žurnalas Laikas sau, 2018 m. pavasaris, 32-33 psl.)

Dalyvavimas TV laidose:

„Sveikatos ABC“ (Pūko TV) „Mikčiojimo korekcijos naujovės“
„Labas rytas“ (LRT) „Logopedas pataria mokinių tėveliams“

 Vesti seminarai, paskaitos

2009/13 m. vesti seminarai  Kauno m., Kauno raj., Marijampolės raj., Vilniaus m., Elektrėnų m., Alytaus m., Panevėžio m., Šakių  ir Druskininkų logopedams, specialiesiems pedagogams, tėvams ir mokytojams.

2014-09-19  pranešimas Kauno m. ikimokyklinių įstaigų VGK pirmininkams „Mobiliųjų mokymo priemonių taikymas logopediniame darbe“

2014-09-23 pranešimas Kauno raj. pagalbos mokiniui specialistams  „Nekalbančio vaiko motyvavimo galimybės“

2014-01-03 Kauno m. I-ojo mikrorajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodiniame būrelyje skaitytas pranešimas „Hiperaktyvūs vaikai mokykloje ir šeimoje“

2014-04-24 tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“ skaitytas pranešimas „Naujų strategijų skirtų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiui vaikų tęstiniam ugdymui(si) modeliavimas, taikant Jungtinės Karalystės, Danijos, Olandijos švietimo sistemos patirtį“ (Kaunas)

Pranešimai Kauno m. ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedams ir specialiesiems pedagogams „ Metodinės-mokomosios priemonės „Mokau(si) kalbėti“ pritaikymas logopediniame darbe“:

  • 2014-10-01 III-ame mikrorajone
  • 2014-10-11 II-ame mikrorajone
  • 2014-10-15 I-ame mikrorajone
  • 2014-10-22 IV-ame mikrorajone

2014-10-08 Kauno lopšelyje-darželyje „Šnekutis“ visuotiniame tėvų susirinkime pristatytas pranešimas „Kaip greičiau prakalbinti nekalbantį ar sunkiai kalbantį vaiką“

2014-10-21 Kauno m. I-ojo mikrorajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodiniame būrelyje pristatytas pranešimas „Paskatinkime vaikus kalbėti, naudojant mobiliąją programėlę „Mokau(si) kalbėti“

2014-11-11 Jurbarko raj. pagalbos mokiniui specialistams ir mokytojams pravestas seminaras „Ugdymo kokybės gerinimas kuriant inovatyvias edukacines priemones“ (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiajame ugdymo centre)

2014-12-03 Panevėžio raj. Švietimo centre pravestas seminaras „Ugdymo kokybės gerinimas kuriant inovatyvias edukacines priemones“

2015-03-25 Vilniuje dalyvauta šalies ugdymo įstaigų specialistų gerosios patirties sklaidos konferencijoje – praktikume „Ugdymo būdų ir metodų įvairovė ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“ . pristatytas pranešimas „Mobiliųjų mokomųjų metodinių priemonių nauda, mokant vaikus rišliai kalbėti ir rašyti“

2015-05-08 Vilniuje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre metodų mugėje  pravestas praktikumas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams.

2015 -09-17 pristatytas pranešimas 5 klasių mokinių tėveliams, tema „Mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų poveikis mokinių raštingumui“

2015-12-03 LLA mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų indentifikavimas“ pateikta mokymo(si) priemonė „Mokausi kalbėti“

2016-04-19 Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje-seminare „ Kaip užtikrinsime mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sėkmingą įtrauktį mokykloje?“ pristatytas pranešimas „ Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų , ugdyma(sis) užsienyje (Anglija, Danija, Olandija, Vengrija). Užsienio pedagogų patirties sklaida“.

 Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

2013-06-19/22 d. d Dalyvauta seminare Čekijoje „Neformaliojo vaikių švietimo organizavimas Lietuvos ir Čekijos bendrojo lavinimo mokyklose“

2014-04-24 Dalyvauta tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaikų gerovę“

20014-06-16/24 d. Dalyvauta seminare Italijoje „Mišraus mokymo organizavimo patirtis Italijos ugdymo įstaigose“

2015-03-4/6 d. dalyvauta tarptautinėje pedagogų konferencijoje „Bendradarbiavimas: mokykla, šeima, visuomenė“

2015-12-01 Dalyvauta seminare „Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“

2015 m. Dalyvauta seminare Vengrijoje „Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo mokiniams patirtis Vengrijos Budapešto Szabo Lorinc  dvikalbėje vidurinėje mokykloje“

2016-04-27 Dalyvauta seminare Kėdainiuose „Specialiųjų poreikių mokinys šiandienos mokykloje“

2016-06-26/07-04 Dalyvauta seminare Lenkijoje „Kūrybiškumo ugdymas Krokuvos Adomo Mickevičiaus gimnazijoje“